top of page

Provozní řád

studio společnosti BIKRAM YOGA PRAGUE s. r. o.,

IČ: 27432777, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Karolíny Světlé 301/8, PSČ 11000, společnosti vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 112382
 

1.  Návštěvní řád studia

1.1. V prostorách studia BIKRAM YOGA PRAGUE s. r. o. platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.

1.2. Časy konání lekcí jógy se řídí rozvrhem na webových stránkách studia.

1.3. K odkládání věcí klienta v době konání lekce jsou určeny uzamykatelné skříňky v šatnách. K uložení cenností jsou určeny uzamykatelné sejfy na recepci studia. Za věci odložené mimo takto určená místa nenese studio odpovědnost.

1.4. Klient je povinen před první lekcí, které se účastní, odevzdat vyplněný a podepsaný vstupní formulář. Osoby mladší 18 let odevzdají formulář podepsanou zákonným zástupcem.

1.5. Klienti se účastní lekcí nebo seminářů pořádaných ve studiu na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví.

1.6 Na lekce a semináře je nutné dorazit včas, nejméně však 5 minut před ohlášeným začátkem. Po začátku lekce nebude klient na lekci vpuštěn. Rezervace se ruší vždy 10 minut před začátkem lekce.

1.7 Recepce studia je otevřena vždy 30 minut před a po lekci.

1.8 Klient musí opustit studio vždy nejpozději do 60 minut po skončení lekce.

1.9 Klient musí dodržovat osobní hygienu těla, dutiny ústní a chodidel.

1.10 Klient musí omezit dobu sprchování na maximálně 3 až 4 minuty.

2. Zdravotní stav

2.1 Podepsáním vstupního formuláře klient stvrzuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, způsobilosti ke sportovním výkonům, a účastí na lekci potvrzuje, že je fyzicky i psychicky způsobilý, netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či jej omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném případě se klient lekce účastníte na vlastní odpovědnost a riziko.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1 Cenu zboží a služeb může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na recepci studia,  

  • platební kartou na recepci studia,

  • bezhotovostně na základě zálohové faktury převodem na účet prodávajícího uvedený na vystavené a zaslané zálohové faktuře,

  • prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.bikramyoga.cz

3.2 V případě bezhotovostní platby klient variabilní symbol platby, kterým je číslo faktury nebo telefonní číslo klienta. V případě bezhotovostní platby je kupní cena uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti.

3.3 Případné slevy z ceny zboží a služeb poskytnuté klientovi nelze vzájemně kombinovat.

4. Storno podmínky

4.1. Časová vstupenka, tedy nepřenosná vstupenka na určitý či neurčitý počet lekcí po dobu určitou, je vyčerpána uplynutím určené doby. Časová vstupenka platí od okamžiku přijetí platby a po přijetí platby ji nelze stornovat.

4.2. Platba kurzovného za mimořádné lekce či semináře je nevratná, je však
přenositelná na jiného účastníka. Klient za sebe může najít náhradníka.

4.3. Dárkové poukazy: pokud držitel dárkového poukazu lekce nevyčerpá v daném časovém termínu, dárkový poukaz propadá a není možné požadovat finanční kompenzaci.

5. Zrušení akce ze strany studia

5.1. Studio se vyhrazuje právo v nutných případech zrušit jakoukoli lekci, seminář či jinou pořádanou akci před jejím
začátkem či v jejím průběhu. V případě, že dojde ke zrušení lekce či semináře ze strany
studia, bude kurzovné vráceno v plné výši či nahrazeno kreditem nebo náhradní lekcí zdarma.

5.2. Zrušení pravidelné lekce je avizováno v rozvrhu lekcí na webových stránkách a
klient má možnost zvolit jinou lekci, v jiném čase.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Společnost zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a „prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky“ uvedeným na webových stránkách prodávajícího www.bikramyoga.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/

6.2 Společnost se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož k jinému zneužití osobních údajů.

6.3 Společnost zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od klienta, v souladu se stanoveným účelem, pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

6.4 Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů (je-li subjektem zpracování osobních údajů), požádat společnost o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění smlouvy s kupujícím.

Podpisem vstupního formuláře klient potvrzuje, že byl seznámen s „prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky“.

7. Soukromé lekce

7.1 Soukromé lekce se domlouvají vždy individuálně. Stornovat lze soukromou hodinu do 24 hodin před jejím konáním. V případě zrušení méně jak 24 hodin předem cena celé lekce propadá.

8. Další ustanovení

8.1 Studio má právo vyloučit z lekce, semináře či akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla, jakkoliv narušuje průběh lekcí nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy. V tomto případě nevzniká klientovi nárok na refundaci vstupného na lekci při které došlo k jeho vyloučení.

8.2 Studio si vyhrazuje právo vyloučit z lekce nebo ukončit smluvní vztah s klientem v případě, kdy studio získá oprávněné pochybnosti o zdravotní způsobilosti klienta k účasti na lekcích, popř. o jeho nepříznivém vlivu na další klienty. V takovém případě studio vrátí klientovi poměrnou část ceny jeho již zakoupených a dosud nevyužitých vstupů.

8.3 Společnost má právo tento provozní řád jednostranně změnit či doplnit a vhodným způsobem o tom klienta informovat.

8.4 Provozní řád je veřejně přístupný na internetových stránkách https://www.bikramyoga.cz/provozni-rad/

Tento provozní řád je platný ode dne 23.5.2018

bottom of page