top of page

Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY BIKRAM YOGY PRAGUE S. R. O.

Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje?

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zákazníků společnosti BIKRAM YOGA PRAGUE s.r.o., identifikační číslo: 27432777, se sídlem Praha 1, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, společnosti vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 112382 (dále jen „BIKRAM YOGA PRAGUE“). Pokud jsou vaše osobní údaje předány společnosti BIKRAM YOGA PRAGUE, můžeme být správcem vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme:

Termínem „osobní údaje“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od vás. Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje: 

 • Vaše jméno a kontaktní údaje (titul, příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla)

 • Vaše datum narození

 • Informace o vašich nákupech od společnosti BIKRAM YOGA PRAGUE a informace o vašich preferencích u konkrétních typů služeb

 • Údaje o platební kartě

 • Komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích)

 • Informace o tom, jak používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikaci

 • Informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů. Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují vám orientovat se na našich webových stránkách a nám umožňují nabízet vám takové funkce, jako je například udržení přihlášení k našim webovým stránkám. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte však, prosím, na vědomí, že to může ovlivnit Vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme.

 • Fotografie, videa, zvukové záznamy pořízené výhradně ve spojitosti s lekcemi či akcemi pořádanými Bikram Yogou Prague s.r.o.

 • Kamerové záznamy nahrávané naším CCTV systémem společně s datem a časem Vaší návštěvy v našem studiu a před vchodem do studia. Umístění kamer je zřetelně označeno cedulemi a v prostorách studia jsou vymezeny zóny, které nejsou z důvodu ochrany Vašeho soukromí monitorovány.

Jak a proč používáme osobní údaje, které shromažďujeme?

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

 • Pro vyřízení vaší objednávky.

 • Když zadáte svou objednávku, např. při koupi vstupů na lekce, používáme vaše osobní údaje za účelem vyřízení objednávky.  Můžeme vás kontaktovat e-mailem, SMS nebo telefonicky, abychom vám poslali potvrzení o přijetí objednávky, o platbě a stavu objednávky. Tím plníme své smluvní závazky vůči vám.

 • Pro poskytování služeb.

 • Při vstupu na lekci, seminář nebo jinou ni onou událost, používáme vaše osobní údaje za účelem umožnění poskytování služeb. Tím plníme své smluvní závazky vůči vám.

 • Abychom vás informovali o našich službách a nabídkách, které by se vám mohly líbit.

 • Pokud jste si u nás již dříve objednali služby nebo produkty, můžeme vám e-mailem zasílat informace o našich výrobcích a nabídkách.  Informace, které o vás máme k dispozici (včetně historie nákupů), můžeme využít k vytvoření představy o vašich preferencích, abychom vám posílali informace o službách a nabídkách, které jsou přizpůsobeny přímo vám na míru. Na základě informací, které o vás uchováváme, se vám také na internetu může objevovat reklama související s produkty a nabídkou BIKRAM YOGA PRAGUE. Splňuje to naše oprávněné zájmy efektivního nabízení našich služeb. Pokud od nás nechcete dostávat marketingová sdělení (např. e-maily), prosím, kontaktujte nás.  Pokud komunikujete se společností BIKRAM YOGA PRAGUE zveřejňováním příspěvků nebo zasíláním zpráv v sociálních médiích, můžeme za tímto účelem použít osobní informace obsažené v příspěvcích v sociálních médiích.

 • Pro zlepšení našich služeb, splnění našich administrativních cílů a ochranu obchodních zájmů. Mezi obchodní účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje, patří účetnictví, fakturace, bezpečnostní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, testování systémů, údržba a vývoj. Uvedené zahrnuje i použití vašich osobních údajů v zájmu splnění našich zákonných povinností, například povinnosti uchovávat záznamy pro daňové a auditorské účely. Pokud neexistuje žádná konkrétní právní povinnost, kterou bychom měli splňovat, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem splnění našich oprávněných zájmů při řízení naší obchodní činnosti a zajištění přesnosti a platnosti našich záznamů.

 • Pro ochranu vašeho zdraví, jakož i majetku vašeho, našeho i třetích osob a za účelem prevence odhalování trestných činů a protispolečenského jednání je v prostorách našeho studia a před vchodem do studia instalován kamerový systém, který zaznamenává pohyb osob v těchto prostorách. 

 • K propagačním a marketingovým účelům.

 • Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás.  Přestože je vaše rozhodnutí poskytnout společnosti BIKRAM YOGA PRAGUE své osobní údaje obecně dobrovolné, v případě neposkytnutí určité informace, nemusí být společnost BIKRAM YOGA PRAGUE schopna splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Například pokud nebudeme znát vaši e-mailovou poštovní adresu, nebudeme vám moci posílat nabídku nových služeb.

Jak můžeme sdílet nebo převádět shromážděné údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se:

 • dodavateli, kteří nám poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši obchodní činnost a zlepšovat naše služby a zkušenosti zákazníků a vládními orgány.

 

Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené účely a v souladu s našimi právními povinnostmi.

Společnost BIKRAM YOGA PRAGUE používá vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů.  Náš poskytovatel e-mailových systémů a poskytovatelé IT podpory a údržby IT systémů mají zavedené standardní smluvní doložky k dostatečné ochraně vašich osobních údajů.  Pokud máte zájem o bližší informace o příslušných bezpečnostních opatřeních, prosím, obraťte se na nás. Kontaktní informace jsou uvedeny níže.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Informace týkající se zpracování objednávek bude společnost BIKRAM YOGA PRAGUE uchovávat po dobu 10 let.  Společnost BIKRAM YOGA PRAGUE může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jste u společnosti BIKRAM YOGA PRAGUE aktivní.  Při rozhodování o tom, jak dlouho uchovávat osobní údaje poté, co přestanete být u společnosti BIKRAM YOGA PRAGUE aktivní, vezmeme v úvahu veškeré trvalé závazky, které můžeme mít (např. uchovávání informací pro účely účetnictví), nebo dobu potřebnou k zahájení nebo obhajobě případných právních nároků.  Pokud chcete znát konkrétnější časové lhůty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně aktivit týkajících se vašeho profilu, ukončíme, pokud máte proti takovému zpracovávání vašich údajů jakékoli námitky, pokud nám oznámíte, že si nadále nepřejete, aby společnost BIKRAM YOGA PRAGUE dále vaše údaje pro účely přímého marketingu nezpracovávala. Rovněž nebudeme nedále zpracovávat vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu v případě, že jste v minulosti udělili souhlas s takovým zpracováním a tento souhlas odvoláte. Kamerové záznamy nahrávané naším CCTV systémem jsou uchovávány 72 hodin a následně jsou automaticky smazány. V případě, že ve lhůtě dle předchozí věty dojde k události, která vzbuzuje důvodné podezření ze spáchání trestné činnosti (zejména krádež, ublížení na zdraví apod.) mohou být tyto záznamy v souladu se zákonem předány orgánům činným v trestním řízení.

Vaše práva:

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů.  Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy právní předpisy neukládají společnosti BIKRAM YOGA PRAGUE nadále vaše osobní údaje zpracovávat. 

Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme či využíváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás.  V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na místní orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů.

Jak nás kontaktovat?

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete, prosím, e-mail našemu pracovníkovi odpovědnému za ochranu osobních údajů na adresu veri@bikramyoga.cz nebo dopis na adresu Praha 1, Vodičkova 1277/19, PSČ 11000.

Máte rovněž právo podat Vaši stížnost přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika
Tel.: +420234665111
e-mail: posta@uoou.cz
web: http://www.uoou.cz/

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Můžeme pravidelně provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách www.bikramyoga.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

bottom of page